Φορολογικό Δίκαιο

Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων κάθε μορφής ,με έμφαση σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, φορολόγηση ΦΠΑ, φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου και ιδίως στην παροχή στρατηγικών συμβουλών και λύσεων επί φορολογικών θεμάτων που αφορούν σε μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, ανάπτυξη εταιρικών δομών, χρηματοοικονομικά προγράμματα, επενδύσεις και επιχορηγούμενα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, σχέδια εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.
Ενδεικτικά η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεων, προσφυγών, υπομνημάτων και κάθε είδους ένδικων βοηθημάτων και μέσων, με σκοπό τη διευθέτηση φορολογικών θεμάτων, την υποστήριξη των εντολέων σε περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και αντιμετώπισης φορολογικών παραβάσεων καθώς και την εκπροσώπηση αυτών ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών και ελεγκτικών αρχών (ΔΟΥ, ΣΔΟΕ, Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς και ενώπιον των αρμοδίων ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών και δικαστηρίων).