Εργατικό Δίκαιο

Κατάρτιση εργατικών συμβάσεων και κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων, επίλυση εργατικών διαφορών δικαστικά ή με διαιτησία, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση συλλογικών εργατικών δράσεων.