Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Εταιριών

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν τόσο στη σύσταση εταιρειών, όσο και στην κατοχύρωση εμπορικών ημεδαπών, διεθνών σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες σε επίπεδο συμβουλευτικής καθώς και δικαστηριακής επίλυσης των διαφορών που άπτονται του δικαίου των αξιογράφων, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και του τραπεζικού και χρηματιστηριακού δικαίου.
Παρακολουθώντας τις νομοθετικές εξελίξεις και καινοτομίες, αναλαμβάνουμε τη σύνταξη καταστατικών και την εν γένει διαδικασία σύστασης εταιρειών κάθε μορφής, ομόρρυθμες (Ο.Ε.), ετερόρρυθμες (Ε.Ε.), εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), ενώ περαιτέρω παρέχουμε νομική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους και μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση τους ή το μετασχηματισμό τους.