Δίκαιο Περιφερειακής Πολιτικής

Υποστήριξη ιδιωτών πελατών, ΟΤΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε διαφορές που προκύπτουν από την χορήγηση ενισχύσεων (Π.Ε.Π., Τ.Ε.Π. Γ’ Κ.Π.Σ).
Προετοιμασία και έκδοση προκηρύξεων διαγωνισμών επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση έργου, μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια.
Κατάρτιση προγραμματικών ή εν γένει συμβάσεων αναθέσεων εκτέλεσης έργων, μελετών ή παροχής υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια.
Εκδίκαση διαφορών σχετιζομένων με προκηρύξεις διαγωνισμών επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση έργου ή μελέτης ή την παροχή υπηρεσιών χρηματοδοτούμενων από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων (Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια).
Αντιμετώπιση με σύνταξη Γνωμοδοτήσεων ανακυπτόντων καθημερινών ζητημάτων λόγω ερωτημάτων, ενστάσεων, αναφορών, προσφυγών, καταγγελιών, εξώδικων και αιτιάσεων συμβαλλομένων με τις Δημόσιες Υπηρεσίες μερών σχετικών με αναθέσεις εκτέλεσης έργων, μελετών ή παροχής υπηρεσιών.