Δίκαιο Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

Δίκαιο αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, με έμφαση στις προσκυρώσεις, πράξεις εφαρμογής, πράξεις αναλογισμού, καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης, πολεοδομικό δίκαιο με έμφαση στην ρυμοτομία και χωροταξία.