Δημόσιες Συμβάσεις

Δημόσιες συμβάσεις και ιδίως δημόσια έργα, συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, δημόσιες προμήθειες, ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων, κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες επενδύσεις, νομική υποστήριξη για υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων (Π.Ε.Π., Τ.Ε.Π. Γ’ Κ.Π.Σ).
Παροχή συμβουλών σε εταιρίες κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δημοσίων φορέων κατά την προκήρυξη και εκτέλεση διαγωνισμών, διαπραγμάτευση και σύναψη συμβάσεων, εκτέλεση, παράδοση και παραλαβή έργων, διαφορές που προκύπτουν από την εκτέλεση, και την λειτουργία των έργων.